گردنبند ماه تولد
mp3 حراج


داستان کوتاه عاشقتممرد- نمیفهمم چرا مسئله رو اینقد بیخودی مشکل میکنی. من که گفتم چریان چی بوده عزیزم، تازه مگه باهم قرارنذاشته بودیم...

زن- نه، نه، نه منظورم اینا نیس...!

مرد- پس چی یه؟

زن- می دونی... می دونی چی یه!... شاید تو عاشق من نیستی!؟

مرد- من؟... من؟... من عاشقِت نیستم؟ من عزیزم؟ چرا این حرفو می زنی؟ عاشقتر از من دیگه کی یه، هان؟ من عاشقتم جانم، عزیزم. من همیشه عاشقت بودم...

داستان کوتاه عاشقتم

صفحه 1 از 1 1