گردنبند ماه تولد
mp3 حراج


پسر جوان یک بلوتوث زننده برایم ارسال کرد و در واقع این تصاویر زشت زمینه برقراری ارتباط شومی را بین ما به وجود آورد و… .

توی پارک نشسته بودم و دخترم مشغول بازی بود که ناگهان متوجه نگاه شیطانی پسری جوان شدم.
او پس از چند دقیقه جلو آمد و پرسید: گوشی تلفن همراه شما بلوتوث دار است؟


با لبخندی سرم را تکان دادم و در جوابش گفتم: آره، فضولی؟

داستان خیانت زن به شوهرش در پارک

صفحه 1 از 1 1